دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری مازندران برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاههای اجرایی استانی طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل نحوه برگزاری امتحانات عمومی‌و تخصصی برای بکار گیری افراد در دستگاههای اجرایی و از محل مجوز استخدامی‌شماره ۲۹۰۲/۹۰/۲۲۰ مورخ ۱۲/۲/۹۰  معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تعداد ۵۸ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندیهای عمومی‌، تخصصی ، مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی به شرح ذیل استخدام می‌نماید .
جهت دریافت جزئیات بیشتر و دریافت فرم مشخصات آگهی از لینک زیر استفاده نمایید.
http://www.ostan-mz.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=3704